Hoofdinhoud

Privacy

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij bij depostBode met uw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten u in dit kader heeft. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze landelijke wet regelt de privacy rondom persoonlijke gegevens.  

DepostBode B.V.

DepostBode B.V., gevestigd aan de Angelenweg 135 5349 TG OSS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat al uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met uw gegevens die u niet wenst. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DepostBode heeft uw persoonsgegevens  in haar bezit en verwerkt deze omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (natuurlijke)persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Uw voornaam en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw E-mailadres

 

Grondslag van de verwerking

DepostBode moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. DepostBode baseert zich voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de grondslag ‘toestemming’.  

 

Contactgegevens

Angelenweg 135

5349 TG  OSS

0412 - 69 65 65

www.depostbode.com

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)/voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over/van kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder betreffende toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over/van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via kamfunctionaris@depostBode.com. Wij zullen deze informatie dan op uw eerste verzoek verwijderen. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DepostBode kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
  • Telefonisch en/of via e-mail contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening,  
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en prijzen,  
  • Om goederen en diensten aan en/of bij u af te kunnen leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DepostBode neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier alleen om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van depostBode) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DepostBode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking waarvoor uw gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DepostBode deelt, danwel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

DepostBode gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (privacyrechten) U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door depostBode. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid; wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben als een computerbestand naar uzelf of een door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kamfunctionaris@depostBode.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

DepostBode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in deze. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en wijzigingen privacy verklaring

DepostBode neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft  van misbruik van uw gegevens, neemt u dan direct contact met ons op via kamfunctionaris@depostBode.com.

 

DepostBode kan deze privacy verklaring aanpassen. De nieuwste versies worden altijd op onze website (www.depostbode.com) gepubliceerd.   

 

Samenwerkingen