Hoofdinhoud

Disclaimer

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met depostBode of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie (voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat zij geen inbreuk vormen).  

 

De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

 

DepostBode noch één van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.  

 

Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door depostBode, gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van depostBode. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt.  

 

DepostBode behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.  Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site.  

 

Om deze reden sluit depostBode alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.  

 

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de artikelen en diensten van depostBode herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van depostBode.  

 

Hoewel depostBode al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt. 

Samenwerkingen