Hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Adressenbestand

Het door of in opdracht van opdrachtgever opgemaakte en aan voor bezorging ter beschikking gestelde bestand met adresgegevens van geadresseerden.

Afgiftelocatie

De tussen depostBode en opdrachtgever overeengekomen locatie waar de postzendingen voor bezorging dienen te worden afgeleverd door de opdrachtgever dan wel, indien geen locatie is overeengekomen, de locatie waar depostBode postzendingen voor bezorging in ontvangst neemt.

Algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden voor postbezorging.

Bezorging

Het geheel van handelingen dat tegen vergoeding wordt verricht teneinde de postzendingen op het postadres te bezorgen.

Brengservice

Het legen van de postbus en het aanbieden van de postzending bij opdrachtgever.

Geadresseerde(n)

De op de postzending en/of op bij de postzending behorende documenten vermelde persoon of organisatie en/of postadres aan wie respectievelijk waar de postzending moet worden afgeleverd.

Haalservice

Het ophalen van de postzending bij opdrachtgever en de postzending verwerken.

Opdrachtgever

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met depostBode een overeenkomst heeft gesloten tot bezorging van één of meer postzendingen.

Postadres

Het adres of postbusnummer inclusief postcode van geadresseerde, zoals aangeleverd door opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van depostBode, alsmede op alle serviceovereenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • 2.2: De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, gehanteerd door opdrachtgever, wordt door depostBode uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

Artikel 3: Totstandkoming serviceovereenkomst

 • 3.1: Alle (mondelinge en schriftelijke) offertes van depostBode zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen.
 • 3.2: De serviceovereenkomst komt tot stand indien depostBode en opdrachtgever zulks mondeling of schriftelijk overeenkomen dan wel door acceptatie van depostBode van de door opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzendingen.
 • 3.3: depostBode kan niet worden gehouden aan eventuele druk-,schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of prijsopgaven.

Artikel 4: Aanbieding postzendingen

 • 4.1: Postzendingen dienen door de opdrachtgever op een daartoe aangewezen aanbiedingspunt op een aangegeven tijdstip ter bezorging te worden aangeboden aan depostBode.

Artikel 5: Bezorging postzendingen

 • 5.1: Voor zover mogelijk en uitsluitend vóór het moment dat de aangeboden postzendingen door depostBode worden gesorteerd, kan opdrachtgever de postzending(en) terugvragen. Opdrachtgever blijft evenwel de vergoeding voor de bezorging verschuldigd.
 • 5.2: De bezorging van de postzending geschiedt door deponering van de postzending in de brievenbus, brievengleuf of postbus behorende bij het op de postzending aangegeven postadres. Mocht de postzending onverhoopt niet in de brievenbus, brievengleuf of postbus passen of indien een brievenbus of brievengleuf ontbreekt, zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 5.3: Postzendingen bestemd voor geadresseerden in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, kazernes, legerplaatsen, recreatieterreinen en andere panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, dan wel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot dergelijke afleverplaatsen onmogelijk is zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt en is het bepaalde in Artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 5.4: Indien depostBode op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak gehouden is de postzending aan een ander dan geadresseerde te bezorgen, zal depostBode de postzending aan die ander bezorgen.

Artikel 6: Niet afleverbare postzendingen

In onderstaande gevallen wordt de postzending geretourneerd naar opdrachtgever, indien de postzending:

 • a) door de geadresseerde wordt geweigerd in ontvangst te nemen;
 • b) voorzien is van een onjuiste of onvolledige adressering, dan wel;
 • c) om andere redenen niet op het postadres afgeleverd kan worden.

De hier bedoelde postzending wordt voorzien van een sticker met daarop de reden van niet afleverbaar.

 

Artikel 7: Tarieven en vergoedingen

 • 7.1: Opdrachtgever is voor de bezorging de in de serviceovereenkomst opgenomen vergoeding verschuldigd.
 • 7.2: Opdrachtgever zal depostBode alle gegevens verstrekken welke van belang zijn voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding voor de bezorging, waaronder gegevens omtrent de inhoud van de postzendingen. depostBode stelt de verschuldigde vergoeding vast op basis van telling, meting en weging van de door opdrachtgever aangeboden postzendingen.
 • 7.3: De voor de bezorging verschuldigde vergoedingen als bedoeld in lid 1 van dit Artikel zullen jaarlijks worden aangepast aan de marktontwikkelingen van het betreffende jaar.
 • 7.4: depostBode is gerechtigd de tarieven voor bezorging aan te passen in geval van kostenstijgingen buiten de invloedsfeer van depostBode. depostBode zal een dergelijke aanpassing van de tarieven schriftelijk bekendmaken aan opdrachtgever.
 • 7.5: Behoudens en voor zover anders overeengekomen of vermeld, zijn de door depostBode gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 8: Betaling

 • 8.1: Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, betalen aan depostBode. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door depostBode aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 • 8.2: Opdrachtgever is, na ten minste éénmaal aangemaand te zijn tot betaling, zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel zijn betaald, rente verschuldigd vanaf die dag tot op de datum van algehele voldoening, welke rente gelijk zal zijn aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 • 8.3: Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die depostBode maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 • 8.4: Indien enige betalingstermijn wordt overschreden, is depostBode gerechtigd haar verplichtingen uit de serviceovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van depostBode op schadevergoeding en zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding en zonder jegens opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 8.5: Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van depostBode daartoe aanleiding geeft, is depostBode gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door depostBode te bepalen vorm en of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat verlangde zekerheid te stellen dan wel het voorschot te betalen, is depostBode gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoeringen van de bezorging onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan depostBode verschuldigd is, direct opeisbaar.
 • 8.6: De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Bescherming van persoonsgegevens; adressenbestand

 • 9.1: Voor zover het adressenbestand persoonsgegevens bevat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), geldt opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en depostBode als ‘bewerker’ in de zin van Wbp. depostBode heeft als bewerker geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens uit het adressenbestand en zal deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp verwerken.
 • 9.2: depostBode zal persoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met Wbp verwerken. depostBode verplicht zich om persoonsgegevens die depostBode bekend worden bij de uitvoering van de serviceovereenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de bezorging van de postzendingen, niet aan derden bekend te maken, tenzij depostBode hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
 • 9.3: Tenzij uitdrukkelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, zal depostBode de gegevens uit het adressenbestand uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de serviceovereenkomst, waaronder ten behoeve van de (bewaking van de kwaliteit van de) bezorging. Het adressenbestand zal na gebruik als hierboven omschreven zo spoedig mogelijk door depostBode vernietigd worden.
 • 9.4: Opdrachtgever vrijwaart depostBode, behoudens opzet en/of grove schuld van depostBode, voor alle aanspraken die jegens depostBode worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Wbp.
 • 9.5: depostBode is als bewerker als bedoeld in de Wbp, gerechtigd de uitvoering van de serviceovereenkomst op te schorten, indien opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de Wbp. depostBode is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens depostBode aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting.
 • 9.6: depostBode is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van niet gesloten postzendingen, doch uitsluitend om, in geval van onbestelbaarheid, het adres van de opdrachtgever of geadresseerde te kunnen vaststellen dan wel om de verschuldigde vergoeding voor de bezorging te kunnen bepalen.
 • 9.7: Gesloten postzendingen die in het kader van de bezorging als onbestelbaar zijn aan te merken en niet aan de opdrachtgever kunnen worden teruggegeven, zullen alleen worden geopend op last van de kantonrechter ’s Gravenhage om, voor zover nodig voor het vaststellen van het adres van opdrachtgever of geadresseerde, van de inhoud van de postzending kennis te nemen. depostBode zal te allen tijde het in de grondwet vastgelegde briefgeheim respecteren en dienovereenkomstig handelen.

Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid

 • 10.1: depostBode is verantwoordelijk voor de postzending vanaf het moment dat de postzending op de afgiftelocatie is afgeleverd dan wel is afgehaald tot het moment van bezorging van de postzending op het postadres dan wel retournering aan de opdrachtgever.
 • 10.2: depostBode is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 • 10.3: Een postzending wordt geacht geen waarde te hebben, tenzij opdrachtgever genoegzaam het tegendeel aantoont. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van depostBode beperkt tot de waarde van de postzending, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1103 BW, met dien verstande dat depostBode niet aansprakelijk is boven een bedrag als vastgesteld op grond van artikel 8:1105 BW.
 • 10.4: depostBode is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van depostBode onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze bij het sluiten van de serviceovereenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen.
 • 10.5: depostBode zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand als bedoeld in lid 4 van dit Artikel op de hoogte stellen.
 • 10.6: Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voor zover de schade het gevolg is van één van de volgende omstandigheden:
  • aard of gebreken van de postzending zelf;
  • onvoldoende of gebrekkige adressering van de postzending;
  • onvoldoende verpakking van de postzending door een ander dan depostBode zelf;
  • het niet tijdig aanleveren van dan wel fouten en/of gebreken in het adressenbestand;
  • het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de postzending(en);
  • iedere andere oorzaak die aan opdrachtgever kan worden toegerekend.
 • 10.7: Vorderingen jegens depostBode kunnen uitsluitend door opdrachtgever worden ingesteld. Indien een ander dan opdrachtgever schade heeft geleden, dan is opdrachtgever bevoegd, in eigen naam of als vertegenwoordiger van de ander, ten behoeve van die ander de vordering in te stellen.
 • 10.8: Een verzoek tot vergoeding van de geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na aanbieding van de postzending voor bezorging, de vertraging of beschadiging van de postzending aan depostBode gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan depostBode te verstrekken.
 • 10.9: Een verzoek tot vergoeding van schade wegens het verlies van een postzending wordt pas in behandeling genomen wanneer een postzending niet is bezorgd bij geadresseerde en niet binnen 30 dagen na aanbieding is geretourneerd aan opdrachtgever.
 • 10.10: depostBode zal geen beroep doen op de in dit Artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van depostBode of diens leidinggevend personeel.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van opdrachtgever

 • Opdrachtgever is jegens depostBode aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak welke hem toe te rekenen is, door een door opdrachtgever voor bezorging aangeboden postzending is toegebracht aan personen in dienst van of anderszins werkzaam voor depostBode of zaken welke door depostBode of een door depostBode ingeschakelde derde worden gebruikt voor de bezorging dan wel andere postzendingen, waarbij de schade in het laatste geval beperkt is tot het bedrag dat depostBode uitkeert aan de belanghebbenden bij die andere postzendingen.

Artikel 12: Weigering, opschorting en ontbinding

 • 12.1: depostBode kan de bezorging van de postzendingen weigeren indien blijkt dat:
  • a) de postzendingen niet voldoen aan de door depostBode gestelde eisen aan gewicht, afmeting, inhoud, adressering en verpakking, zoals deze onder meer blijken uit Artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
  • b) de postzendingen niet op het overeengekomen tijdstip worden aangeboden of afgeleverd voor bezorging;
  • c) bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken dan wel depostBode aanleiding heeft te vermoeden dat de bezorging gevaar zal kunnen opleveren voor personen of zaken;
  • d) opdrachtgever niet voldoet aan één of meer bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden of de serviceovereenkomst;
  • e) bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet- of regelgeving dan wel sprake is van andere gegronde redenen.
 • 12.2: depostBode kan de uitvoering van de serviceovereenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, indien blijkt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 van dit Artikel zich voordoen.
 • 12.3: depostBode kan de serviceovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbinden, indien blijkt dat één of meer van de omstandigheden als genoemd in lid 1 van dit Artikel zich voordoen en opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming niet heeft hersteld binnen een termijn van 7 dagen na hiertoe schriftelijk door depostBode te zijn gesommeerd. Schriftelijke sommatie van depostBode is niet nodig indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 • 12.4: Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag of aangifte tot) faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtgever binnen redelijke tijd aan depostBode mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval depostBode zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd de andere rechten van depostBode onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat depostBode tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • 12.5: Indien depostBode de uitvoering van de serviceovereenkomst geheel of gedeeltelijk opschort dan wel de serviceovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, zullen de postzendingen en de eventueel daarbij behorende bescheiden worden geretourneerd aan opdrachtgever dan wel opdrachtgever in staat worden gesteld de postzendingen af te halen. De voor de bezorging te betalen vergoeding blijft verschuldigd.
 • 12.6: depostBode heeft een recht van retentie op de postzendingen voor hetgeen opdrachtgever aan haar verschuldigd is ter zake van de bezorging van de postzendingen, waaronder de kosten van retournering.

Artikel 13: Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van postzendingen

 • 13.1: Een postzending welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:
  • a) mag elke vorm hebben;
  • b) is niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm;
  • c) is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van Geadresseerde alsmede de plaats van bestemming;
  • d) is voorzien van een envelop of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd; en
  • e) is niet zwaarder dan 2,0 kilogram.
 • 13.2: De adressering als genoemd in Artikel 13.1 sub c van deze algemene voorwaarden dient duidelijk leesbaar op de postzending te zijn aangebracht.
 • 13.3: depostBode heeft het recht om aanduidingen op de postzending aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de bezorging.
 • 13.4: De inhoud van de postzending kan bestaan uit bescheiden en schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, dan wel andere zaken welke voor bezorging geschikt zijn en overigens aan de voorwaarden als genoemd in dit Artikel voldoen. depostBode vervoer geen levende of dode dieren noch stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 14: Aanvullende diensten

 • 14.1: Opdrachtgever kan gebruik maken van de door depostBode aangeboden haal- en/of brengservice.
 • 14.2: Indien opdrachtgever gebruik maakt van de haalservice van depostBode, zal als afgiftelocatie het adres van opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever opgegeven locatie, waar de postzendingen afgehaald moeten worden, gelden. De ophaaltijd is een richttijd, depostBode is gerechtigd deze ophaaltijd in overleg met de opdrachtgever aan te passen. Door omstandigheden zoals bijvoorbeeld verkeersdrukte kan de afgesproken ophaaltijd 15 minuten vroeger of 15 minuten later zijn.
 • 14.3: Indien opdrachtgever gebruik maakt van de brengservice van depostBode, zal als afgiftelocatie gelden de plaats waar depostBode de postzending aflevert, waarbij opdrachtgever zal tekenen voor ontvangst. depostBode is in dit geval verantwoordelijk voor de postzending vanaf het moment dat zij die postzending onder zich houdt tot het moment van afgifte van de postzending aan de opdrachtgever.

Artikel 15: Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 • 15.1: Het is depostBode toegestaan de in de serviceovereenkomst en deze algemene voorwaarden omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 • 15.2: Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de serviceovereenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens voor zover uit de serviceovereenkomst of deze algemene voorwaarden anders voortvloeit dan wel na voorafgaande schriftelijke toestemming van depostBode.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 • 16.1: Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Overige bepalingen

 • 17.1: In geval deze algemene voorwaarden en de serviceovereenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de serviceovereenkomst opgenomen voorwaarden.
 • 17.2: depostBode heeft het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • 17.3: De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of zonder rechtskracht zijn, dan zullen depostBode en opdrachtgever met elkaar in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een rechtsgeldige regeling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige of niet-rechtsgeldige bepaling.
 • 17.4: Behoudens indien en voor zover anders voortvloeit uit deze algemene voorwaarden dan wel uit de overeenkomst, is het bepaalde in boek 8 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de bezorging van depostBode.
 • 17.5: Deze algemene voorwaarden worden van kracht op 1 maart 2006.

Samenwerkingen